صفحه نخست
نقشه سایت
ارتباط با ما
پیوندها
پست الکترونیک
اتوماسیون اداری
ارتباط مستقیم با مدیرکل
سامانه نظارت
دریافت rss
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام


بخشنامه شورای عالی کار در خصوص حداقل حقوق کارگران در سال 1387

 طبق مصوبه وزارت کارواموراجتماعی حداقل مزد کارگران مشمول قانون کاررادر سال 1387 بدین شرح میباشد.

شورایعالی کاربا حضورنمایندگان سه گروه ( دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ 22/12/86 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1387 در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشترمیزان درآمدآنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه مواردزیر را باتفاق آرامورد تصویب قرارداد.

1-از اول سال 1387 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار( اعم از قرارداد دائم یا موقت ) مبلغ 73200ریال( هفتادوسه هزارودویست ریال)تعیین میگردد. همچنین از اول سال 1387 سایرسطوح مزدی نیزروزانه 5درصدمزدثابت یا مزدمبنا( موضوع ماده 36 قانون کار) باضافه روزانه 9150ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1386 افزایش میابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتراز73200ریال شودملاک همان 73200ریال است .

2- به کارگرانی که در سال 1387دارای یکسال سابقه کارشده،ویا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه ( سنوات ) پرداخت خواهد شد .

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کارواموراجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکربرای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت میگیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1386میزان مقرردر این بند( یاتبصره یک آن مورد)تعلق خواهد گرفت .

3- برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال 1387 بابت هرکارگر(اعم از متاهل یا مجرد)ماهانه مبلغ 100000 ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386)خواهد بود.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرردر بند1وتبصره یک بند2در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیزدر موردکارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود .

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1387 به طور موقت در کارگاه هااشتغال می یابند نخواهدشد.

6- واحدهای مشمول قانون کاربه منظور ایجاد رابطه هرچه بیشترمزدومزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتردر بین کارکنان خود ، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت کارواموراجتماعی اقدام نمایند . 

 

دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 22/12/86 شورایعالی کاردر مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کارواموراجتماعی میباشند.

در اجرای بند4 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزیر محترم کارواموراجتماعی موضوع مصوبه مورخ 22/12/86 شورایعالی کارنحوه اجرای مصوبه مربوررادرکارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارتکارواموراجتماعی اعلام میدارد:

 

الف : نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1387روزانه 5 درصد ( به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1386) به اضافه روزانه 9150ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال 1387=9150+(05/1 ضربدر آخرین مزد شغل روزانه در سال 86)

به سایر عناصری که بر طبقدستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تاپایان سال 86 برقرارگردیده اند( علاوه بر افزایشی کهع برروی مزد شغل ها ایجاد میشود) بایستی از اول سال 87 معادل 5 درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه ، مزایای ماندگار پست ، مزد سنوات گذشته ( تاپایان سال 86) و نظایر آن ها.

تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرردر بند یک بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از 73200 ریال در روز شود مبلغ 73200 ریال ملاک خواهد بود.

تبصره 2: تعیین مزد رتبه ، مزایای حق پست ، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره ( برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایاییطبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند)در سال 87 تابع ضریب ریالی جدیدبرای سال مذکوراست .

ب: نحوه اجرای تبصره 1بند2بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1387

جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال 1387به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند2بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 در مورد کارگرانی که از 1/1/87 به بعددارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرربرقرارمی شود.

تبصره : مزد سنوات ( پایه ) که دراجرای مصوبه اخیرشورایعالی کار در سال 1387 و طبق جدول موضوع این بند داده می شودمشمول افزایش 5درصد نمی شود .

 

جدول نرخ پایه(سنوات)در گروه های لیست گانه - (ارقام ریال درروز)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

گروه

1700

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1350

1300

1250

نرخ پایه

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

گروه

2650

2550

2450

2350

2250

2150

2050

1950

1850

1750

نرخ پایه

 

ج : نحوه اجرای بند 4 راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء :

در کلیه واحد هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار واموراجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ظوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طبقه بندی مشاغل خواهد بود . نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبودتحصیل مطابق جدول پیوست میباشد.

در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ظوابط مزدی یارویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد.

دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 22/12/86  شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت    

 

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزیر محترم کارواموراجتماعی موضوع مصوبه مورخ 22/12/86 شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید :

 

1- نحوه اعمال 5 درصد افزایش بند 1 بخشنامه

نرخ های کارمزدی در سال 87(به نسبت آخرین کارمزد در سال 86)در مورد کلیه کارگران کارمزدی ( اعم از موقت یا دائم ) به ماخذ پنج درصدافزایش میابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد ( علاوه بر کارمزد ) باشنداین بخش نیز بایستی پنج درصد افزایش یابد.

تبصره :چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگربصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزایش خواهد گردید.( زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبخوددستخوش افزایش خواهد بود.)

 

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند1بخشنامه

علاوه برافزایش 5درصدی برروی قسمت ثابت مزد،قسمت مذکوردر سال 87روزانه 9150 ریال دیگرنیز افزایش خواهد یافت ودر صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشنددرسال 87 روزانه 9150ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرارخواهدگردید.

تبصره : در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیرمزدباضافه مزد سنوات (پایه )مربوط به سال های گذشته کمتراز73200 ریال درروزگرددملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدهمان 73200ریال خواهد بود .

 

3- اعطای مزد سنوات :

علاوه بر افزایش کارمزد،کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی باشندیا خیر،حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند2بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزیر محترم کارواموراجتماعی برخوردارخواهند شد.

 

  جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسرازمزدسنواتبابت کمبودتحصیل به هنگام ارتقاءموضوع بندج دستورالعمل شماره 151656 مورخ 26/12/86،قابل اجرادر سال1387 ( جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل )

 

ردیف

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی شغل ( شرایط احرازشغل)ومبلغ ریالی کسرازمزدسنوات کمبودتحصیل ( ریال درروز)

خواندن و

نوشتن

پایان دوره ابتدایی

پایان دوره راهنمایی

دیپلم متوسطه

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

1

بیسواد

2563

4006

7348

9332

 

 

 

 

2

اول دبستان

1905

3283

6897

9055

 

 

 

 

3

دوم دبستان

1250

2563

6446

8777

 

 

 

 

4

سوم دبستان

624

1905

5874

8449

 

 

 

 

5

چهارم دبستان

 

1250

5302

8121

 

 

 

 

6

پایان دوره ابتدایی

 

 

4006

7348

 

 

 

 

7

اول راهنمایی

 

 

2563

6446

 

 

 

 

8

دوم راهنمایی

 

 

1250

5302

 

 

 

 

9

پایان دوره راهنمایی (سیکل)

 

 

 

4006

7348

 

 

 

10

اول دبیرستان

 

 

 

3283

6897

 

 

 

11

دوم دبیرستان

 

 

 

2563

6446

 

 

 

12

سوم دبیرستان

 

 

 

1250

5302

 

 

 

13

دیپلم وپیش دانشگاهی

 

 

 

 

4006

7348

 

 

14

فوق دیپلم

 

 

 

 

 

4006

7348

 

15

لیسانس

 

 

 

 

 

 

4006

7348

16

وق لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

4006